Dětská práva v České republice

 

Vycházejí z obecného konceptu lidských práv, společnost je odpovědná za dobré podmínky pro všestranný rozvoj dětí.

 

Zodpovědnost za lidská práva je naplňována prostřednictvím vlády. V České republice je to Rada vlády pro lidská práva a prostřednictví dalších mezinárodních a národních organizací. Více zde: odkazy na instituce.

V agendě Rady vlády pro lidská práva jsou i práva dětí. Zabývá se jimi vládní výbor pro práva dítěte.

 

Česká republika a ochrana práv dítěte

Česká republika předložila dne 31. května 2011 během 57. zasedání Výboru OSN pro práva dítěte v Ženevě pravidelnou zprávu o stavu ochrany práv dítěte v ČR. Po projednání třetí a čtvrté spojené periodické zprávy České republiky o plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte a Opčního protokolu k této Úmluvě o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů přijal Výbor více než 40 doporučení, která má Česká republika splnit do předložení další pravidelné zprávy v červnu roku 2018. Výbor příznivě hodnotí zákonodárné změny přijaté v souvislosti se zavedením zvláštních soudů pro děti a mladistvé do 18 let. Výbor avšak orgánům státu vytýká, že dosud nebyla přijata navazující opatření, která provádějí učiněné změny zákonů jako například vzdělávání soudců. Většina soudců, kteří rozhodují případy dětí a mladistvých, nemá odpovídající přípravu pro práci s dětmi, které se nacházejí v rozporu se zákonem. V případech dětí mladších 15 let, které nejsou trestně odpovědné, pak Výbor vytýká možnost jejich umisťování do ústavní péče již za menší protiprávní chování, a to bez návaznosti na standardní trestněprávní opatření a postupy. Výbor také vyzval státní orgány k tomu, aby zajistily ochranu práv obětí a svědků trestných činů v souladu s Úmluvou o právech dítěte, což taktéž souvisí se způsobem zveřejňování těchto případů v různých druzích médií.

 

Užitečné informace nejen pro děti

Problém? Otázky?

Nevíte si rady? Chcete něčemu lépe rozumět? Přečtěte si, zeptejte, zavolejte, chatujte, napište.

 

Více informací zde