Děti a média

 

Odpovědnost za děti mají bezprostředně rodiče a škola, odpovědnost k dětem celá společnost, včetně médií. V médiích lze najít hodnoty, které určitá společnost přijímá či odmítá, o kterých diskutuje. Jak poznamenal Nelson Mandela, to, jak se společnost chová k dětem, nejlépe vystihuje ducha společnosti v určité historické době.

Děti a média

Problematice dětí se na svém webu metodicky věnuje například Rada pro rozhlasové a televizní vysílání www.detiamedia.cz především ve vztahu k vysílacím médiím (rozhlas a televize). Vzhledem k rozvoji internetu jako nové platformy pro media a celkové proměně tradičních médií překračuje nynější podoba představu vysílání, jak jsme na něj byli zvyklí. Elektronická média, jak byly radiové a televizní subjekty souhrnně nazývány, se postupně stávají médii digitálními. Také tradiční tištěná média mají své internetové verze, doplněné obrázky a videomateriály. Důležitým zdrojem informací se stávají i sociální sítě, jako je Facebook, Twitter, Skype, Instagram a další. Žijeme v době multimediální. Ještě stále se sice hovoří o jednotlivých médiích, o filmu a o knihách, ale nejdůležitější se stává jejich digitální obsah. Obsah putuje různými médii a lze jej sledovat v televizi, v rozhlase, na internetu, v tištěné podobě na papíře, na tabletu nebo v mobilu.

Děti jako uživatelé médií

Dítě je sotva narozený člověk závislý zcela na svém okolí a dítě je také člověk ve věku 15 let. Mezi dětstvím a dospělostí prochází ještě obtížným obdobím dospívání. V každém vývojovém období je jiným uživatelem médií, zpočátku jsou za to, jak média sleduje a používá, zodpovědní jeho rodiče a částečně i škola. Postupně pak odpovědnost přebírají dívky a chlapci sami. V každém vývojovém stadiu se dá mluvit o mediální výchově a o mediální gramotnosti, což je schopnost média používat, ale i médiím rozumět medialnivychova.fsv.cuni.cz. Mediální výchovou se systematicky zabývají odborníci na média a pedagogové (pro ně užitečný portál www.rvp.cz. Dobrovolně pak rodiče i některé mediální organizace v rámci své společenské zodpovědnosti. V internetové době jsou proto užitečné i praktické rady, jak se na internetu chovat, tedy jak jej používat zodpovědně a vyhnout se nebezpečí. V tomto směru je zdařilý například projekt nejpoužívanějšího vyhledávače seznam.cz www.seznamsebezpecne.cz.

Děti v médiích

Při zobrazování dětí v médiích dochází k situacím, kdy může dojít ke kolizi uplatňování práva na informace a práva na ochranu soukromí. Média s největším podílem na trhu podléhají bulvarizačním tendencím, nebo se přímo jako bulvární média profilují. Pro takto orientovaná média je typické, že se soustřeďují na negativní zprávy, kriminální případy a konflikty obecně. Účast dětí a jejich zobrazování je chápáno jako přitažlivý prvek pro upoutání pozornosti a některá média mohou postupovat při přípravě zejména zpravodajských žánrů neeticky či dokonce na hraně zákona. Novináři seriózních médií se ve své práci snaží uplatnit pravidla profesní etiky. Na etiku je zaměřená i práce Etické komise Syndikátu novinářů ČR. Některé závažné kauzy porušování práva na soukromí dětí (zejména tzv. Kuřimská kauza vedly k tomu, že byly zpřísněny zákonné předpisy pro zobrazování dětí v médiích. Pravidla se v praxi teprve prosazují a jak ukazují některé studie, jsou právě bulvárními médií neustále narušována.

Děti a reklama

Podobně jako v médiích je i v reklamě dítě subjektem, který spolehlivě přitahuje pozornost. Reklamní tvůrci jsou si toho vědomi, a proto v reklamě děti často vystupují. Dítě může být nejen působivým doporučovatelem v reklamě, ale děti jsou stále důležitějším objekty, na které reklama cílí. Ke stále důslednější ochraně dětského spotřebitele slouží jak společná evropská pravidla (ochrana dětského spotřebitele), tak etická pravidla reklamního průmyslu, například společný kodex reklamy. K jeho dodržování se zavazují individuální i kolektivní členové Rady pro reklamu. Děti a reklama je důležitým tématem mediální výchovy a kulturní výchovy obecně, ať už při výchově k dobrému vkusu, jako ochrana před dětským konzumerismem či prosazování zásad zdravého životního stylu. Je proto důležité, aby se této tématice věnovala pozornost v rámci vzdělávání ve školách, ale i populárně, např. v seriózních médiích.

Více ve studii Zdeňka Kapitána „Práva dítěte a rozvoj společnosti“, publikované ve sborníku  Studie o právech dítěte, s. 190-237. Vydala Česko-britská o.p.s., Brno 2011.

Více v příspěvku Svatavy Navrátilové „Odpovědnost k dětem v mediální a marketingové komunikaci“, publikovaného ve sborníku  Společnost přátelská k dětem v obtížích, s. 147-172. Vydala Česko-britská o.p.s., Brno 2016.

Více v příspěvku Svatavy Navrátilové a Andrey Šišperové „Zobrazování dětí v českých médiích“, publikovaného ve sborníku  Společnost přátelská k dětem v obtížích, s. 173-199. Vydala Česko-britská o.p.s., Brno 2016.

Na pomoc férovým novinářům: http://www.ferovamedia.cz/

Příručka o tom, jak neublížit:  Novináři a oběti trestných činů.

Užitečné informace nejen pro děti

Problém? Otázky?

Nevíte si rady? Chcete něčemu lépe rozumět? Přečtěte si, zeptejte, zavolejte, chatujte, napište.

 

Více informací zde